Договор за SEO оптимизация на уеб-сайт за Гугъл

2010-04-14

Договор за SEO оптимизация на уеб-сайт за Гугъл

С цел максимална прозрачност и доверие между Идея Студио ООД и нашите клиенти (настоящи и бъдещи), публикуваме по-долу Договор за Search Engine Optimization (СЕО) на уеб-сайт.

* * *

ДОГОВОР ЗА SEO ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ГУГЪЛ НА УЕБ–САЙТ WWW.SITE.COM .

 

Днес, ……………. г., в гр. Пловдив, между:

1. …………………………………………………………… …………………………………………, наричана по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Идея Студио" ООД, със седалище: гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Комета" № 11, с ЕИК по БУЛСТАТ: 160114568, представлявано от Борислав Арапчев, в качеството на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1, ал. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да се грижи за оптимизирането на уеб – сайта www.site.com за следните думи и изрази: …………………..……….

при търсене в Гугъл като извършва следното:

1. рекламира портала чрез банери, линкове, е-мейл бюлетин, новини и други ;

2. изготвя сайт-мап, RSS feeds, подава и включва съдържанието на уеб-сайта www.site.com в маркетинговите секции и инструменти на Гугъл;

3. подобрява структурата на уеб-сайта www.site.com по своя преценка и изготвя доклад за извършените по дата и вид подобрения с цел по-добра SEO оптимизация на уеб-сайта;

Ал. 2. Оптимизирането на уеб-сайта се съгласува между страните по телефон или електронна поща, а при необходимост и в писмено приложение, което се подписва от тях и става неразделна част от този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор е със срок на действие 6 (шест) месеца, считано от датата на неговото подписване от страните.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. З, ал. 1. За изпълнение на задълженията по чл.1, ал.1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер ……….. лв на месец.

Ал. 2. Плащането на възнаграждението по ал. 1 на този член се извършва всеки месец и се дължи в срок до 3 (три) дни от започването на съответния месец. Ал. З. За изпълнение на задълженията по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението по банков път по сметка IBAN: ……………………………………………………………………………………………..

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 1. да бъде запознаван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с неговите изисквания и виждания относно предмета на договора, като окончателното решение за оптимизирането на уеб - сайта се взема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 2. да получи информация, необходима за изпълнение предмета на договора при спазване условията за конфиденциалност, уговорени в чл. 5, т.2; 3. да получи уговореното в чл. З от настоящия договор и в евентуалните допълнителни писмени споразумения възнаграждение, при посочените в тях размер, срокове и условия. Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 1. да изпълнява точно, добросъвестно, качествено и в срок предмета на договора, подробно описан в чл. 1 на настоящия договор и в евентуалните допълнителни писмени споразумения; 2. да не разпространява или да допуска разпространяване на информация или да прави публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания, ноу-хау и др. подобни, касаещи настоящия договор или плащания по него, без изричното писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Настоящото задължение остава в сила и след изтичане срока на договора;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 1. във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол по изпълнението, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. да представя пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ основните си изисквания и виждания за предмета на договора, подробно описан в чл.1 от настоящия договор, като окончателното решение за оптимизиране на уеб-сайта се взема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ взема и окончателното решение за начина за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор. Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 1. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за изпълнение на договореното, като му предоставя всички данни, снимки, графични знаци, модели и други подобни; 2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл. З от настоящия договор и в евентуалните допълнителни писмени споразумения възнаграждение при посочените в тях размер, срокове и условия.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 1. по взаимно писмено съгласие; 2. с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна; 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление за прекратяване, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си в дадения му срок по настоящия договор. 4. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено уведомление за прекратяване, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по чл. 7, т.2 от настоящия договор.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Изменения и допълнения към настоящия договор се извършват единствено с двустранно подписан анекс, който от момента на подписването му става неразделна част от договора. Чл. 10. При спор страните го решават в дух на добра воля, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася до компетентния съд. Чл. 11. Евентуално възникнали авторски и сродни права при изпълнението на предмета на този договор са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по чиято поръчка се създава предмета на договора. Чл. 12. По неуредени с този договор въпроси между страните се прилага съответното гражданско законодателство на Република България.

 

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР Е ИЗГОТВЕН В ДВА ЕДНАКВИ ЕКЗЕМПЛЯРА И ПОДПИСАН ОТ ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 

Възложител: ……………………………..……….. Изпълнител: ………….…………………….………….
Ключови думи:
Разгледано: 3920 пъти.

Публикувал: Борислав Арапчев Публикувал:
Борислав Арапчев

Споделете в Twitter Twitter Споделете в Гугъл Буумаркс Google


Още от категория:
SEO


• SEO консултации (2012-08-09)
• Социална интеграция на уеб сайт - 100 лв (2010-08-14)
• SEO оптимизация на уеб сайт за търсачки от 1000 лв цена на месец (2010-08-14)
• Добри SEO резултати при откриване с търсещи машини (2010-08-14)
• Договор за SEO оптимизация на уеб-сайт за Гугъл (2010-04-14)
• Стандартен SEO анализ на уеб сайт - 500 лв. (2010-04-13)