RSS feed
Facebook профил
Idea Studio Ltd YouTube channel
Google профил
Idea Studio on Foursquare
English version
2010-04-14

С цел максимална прозрачност и доверие между Идея Студио ООД и нашите клиенти (настоящи и бъдещи), публикуваме по-долу примерен Договор за услуга, използван при по-малки проекти / поръчки.

* * *

Днес, …………........... г. в гр. Пловдив, между: ........................................................... ……………..............…...............................… представен/а от ...……………………………..............……....................... наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ и “Идея СТУДИО“ ООД, гр. Пловдив, Комета 11, Тел.: 032 / 26 00 96, БУЛСТАТ / ЕИК 160 114 568 , представена от Управителя Борислав Арапчев, наричана по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното: .................………………………….........………… …………………………………………….................……… ………….....…………………………..................……… ……………............…………….....................…

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. За изпълнението на договора Възложителят ще изплати сума в размер на …………….......................……… .................................. …………………………………………………..............лв., с което резултатите от договора се считат за приети. Заплащането е както следва:
2.2. При подписване на настоящия договор аванс в размер от 50 % от цената на договора.
2.3. При предаване на извършената поръчка остатък в размер от 50 % от цената на договора.
2.4. Възложителят има право да получи поръчаната и заплатена услуга.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1. Да изпълни поръчаната от Възложителя услуга, съгласно предмета на настоящия договор.
3.2. Да получи описаното в т. II. възнаграждение.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

4.1. Срокът за изпълнение на договора е …………………..............................................

ПРЕКРАТЯВАНЕ

5.1. Страните по този договор ще приключат договора с изтичането на договора му. 5.2. За всички условия, права и задължения, които изрично не са уредени с този договор се прилага действуващата законова база и общото българско гражданско законодателство. Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

 * * * 

Можете да използвате този образец във вашата работа.  


Idea Studio Ltd. BG

SEO и Web ключови думи:

22998 пъти разгледано. | Facebook | Twitter | Google Bookmarks

Google коментариОще от: Договори
Вие сте се озовали тук, вероятно защото сте търсили в интернет по следния начин:

- DOGOVOR ZA USLUGA или
- ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

 

 
   

Новини

Отзиви

Уеб дизайн и SEO
ключови думи

DMCA.com


Идея Студио е съучредител на БАДМ


 

 

Услугата SEO

За нас

Информация
• Въпроси
• Новини
  • Добри резултати за първи позиции • Отзиви от наши клиенти • Стар раздел Новини
* * *
Идея Студио е SEO агенция на Forbes България за 2013 Всички права запазени (c) 2003 - 2017 SEO Агенция Идея Студио ООД. Идея Студио е фирма за seo оптимизация.
Sitemap
| Автор
Ако смятате, че нарушаваме правилата на Гугъл можете да направите за нас Google Spam Report.

Идея Студио ООД е регистрирана под ЕИК 160114568 в България.

Всички снимки и текстове са собственост на Идея Студио ООД, освен ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени.